• बीउ प्रमाणीकरण का लागि बीउ वाली खेत निरीक्षण वीउ परिक्षण बीउ प्रशोधन तथा भण्डारण निरीक्षण तथा अनुगमन

• यथार्थ संकेतपत्र प्रयोजनका लागि वीउ परिक्षण

• बीउ बजारको गुणस्तर प्रवर्दनका लागि नियमित रुपमा वीउ वजारको अनुगमन एंव विश्लेषण

• गुणस्तरिय बीउको प्रयोगका लागि बीउ उत्पादन व्यवस्थापन एंव वजारीकरण सम्बन्धी तालिम/गोष्ठी आदि संचालन

• विभिन्न निकायहरुबाट संचालित बीउ उत्पादन कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण