यथार्थ संकेत पत्र अन्तरगत वीउ परिक्षण फागुन देखि असार, आ.व. २०७६/७७
यथार्थ संकेत पत्र अन्तरगत वीउ परिक्षण श्रावण देखि माघ, आ.व. २०७६/७७
यथार्थ संकेत पत्र पद्दतिमा वीउको न्युनतम स्तर