pre_information_form consumer_supplier_registration seed-test-report-search
Varietal_Catalogue Licensed_Institution_Personnel Chart_Graph

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
पुर्वाधार निर्माण तर्पका प्रस्तावपत्र/आवेदन पत्र स्विकृत सम्वन्धि सूचना (संघीय सशर्त अनुदान कार्यक्रम) 2080-10-03 Closed !!!
पुर्वाधार निर्माण तर्पका प्रस्तावपत्र/आवेदन पत्र स्विकृत सम्वन्धि सूचना (बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम) 2080-10-03 Closed !!!
बागमती प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण बीउ उत्पादक तथा ब्यावसायीहरुमा अनुरोध 2080-09-24 Continuous

प्रकाशनहरु

प्रदेश-तथा-स्थानिय-तहमा-सशर्त-वितिय-हस्तातरीत-कृषि-विकास-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधि-२०८०
बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि_ 2079
बीउ बिजन ( दोश्रो संसोधन ) ऐन २०७९
बीउ बजार अनुगमन प्रतिवेदन_2078.79
बीउको नमुना संकलन फाराम
बीउ उत्पादन भण्डारण तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रविधि
बार्षिक प्रगति पुस्तिका_2077.78
वार्षिक प्रगति पुस्तिका_२०७६.०७७
वार्षिक प्रगति पुस्तिका_ 2075.76
2079.03.32 सम्म सिफारिश एंव पञ्जिकृत जातहरुको विवरण
2078.04.32 सम्म सिफारिस तथा पञ्जीकृत जातहरुको विवरण
२077.04.26 सम्म पञ्जिकृत तथा सिफारिश जातहरुको विवरण

शाखाहरु

प्राविधिक शाखा

  • परिक्षणका लागि प्राप्त वीउ विजनको रजिष्टर गरि रेकर्ड राख्ने
  • वीउको खडाबाली निरिक्षणको लगत राख्ने
  • वीउ प्रमाणिकरण कार्यका लागि नमुना संकलन भण्डारण एव प्रशोधन कक्ष निरिक्षण गर्ने
     

आर्थिक प्रसाशन शाखा

  • कार्यालयको विनियोजन राजश्व तथा धरौटीको लेखा राख्ने
  • मासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने
  • कार्यालयका कर्मचारीहरुको दैनिक प्रसाशिनक व्यवस्थापन गर्ने
  • कार्यालयको जिन्सी सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने