2079.03.32 सम्म सिफारिश एंव पञ्जिकृत जातहरुको विवरण
2078.04.32 सम्म सिफारिस तथा पञ्जीकृत जातहरुको विवरण
२077.04.26 सम्म पञ्जिकृत तथा सिफारिश जातहरुको विवरण
2076.04.07 सम्म पञ्जिकृत तथा सुचिकृत बालीका जातहरु