प्रदेश-तथा-स्थानिय-तहमा-सशर्त-वितिय-हस्तातरीत-कृषि-विकास-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधि-२०८०
2079.03.32 सम्म सिफारिश एंव पञ्जिकृत जातहरुको विवरण
बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि_ 2079
बीउ बिजन ( दोश्रो संसोधन ) ऐन २०७९
बीउ बजार अनुगमन प्रतिवेदन_2078.79
बार्षिक प्रगति पुस्तिका_2077.78
बीउको नमुना संकलन फाराम
सहायक बालीको श्रोत वीउ उत्पादन प्रमाणिकरण सहयोग निर्देशिका २०७८
2078.04.32 सम्म सिफारिस तथा पञ्जीकृत जातहरुको विवरण
प्रदेश वीउ बिजन ऐन 2076
नमुना बीउ उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2078
वार्षिक प्रगति पुस्तिका_२०७६.०७७
२077.04.26 सम्म पञ्जिकृत तथा सिफारिश जातहरुको विवरण
बीउ उत्पादन भण्डारण तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रविधि
वार्षिक प्रगति पुस्तिका_ 2075.76
वार्षिक प्रगति पुस्तिका_ 2074.75
वीउ उत्पादन प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका - 2075
यथार्थ संकेत पत्र पद्दतिमा वीउको न्युनतम स्तर
खडा बालीको न्युनतम स्तर
वीउको न्यनतम मापदण्ड सम्वन्धि विवरण
वागमती प्रदेशमा श्रोत वीउ उत्पादन हुने गंहुका विभिन्न जातहरुको जातिय विवरण
वागमती प्रदेशमा श्रोत वीउ उत्पादन हुने मकै बालीका विभिन्न जातहरुको जातिय विवरण
बागमती प्रदेशमा श्रोत वीउ उत्पादन हुने विभिन्न जातका धानको जातिय विवरण
2076.04.07 सम्म पञ्जिकृत तथा सुचिकृत बालीका जातहरु
नमुना संकलन विधि तथा प्रक्रिया
बाली विमा
बीउ बिजन व्यवसायी दर्ता एवम् अनुगमन निर्देशिका, २०७३
बीउ बिजनको अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
नीजि क्षेत्रमा बीउ बिजन उत्पादन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३
बीउ बिजन प्रमाणिकरण निर्देशिका, २०७४
बीउ बिजन ऐन, २०४५
बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३
बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच (सन् २०१३ – २०२५)
राष्टिय बीउ बिजन नीति २०५६
बीउ बिजन नियमावली, २०६९